Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

 

Shinshoban Margaret Comics “Berusaiyu no Bara”

10 volúmenes. Precio: 250 ¥. © Riyoko Ikeda 1974. Shuiesha.

 

 

 

 

Vol. 1
MC 106
Vol. 2
MC 108
Vol. 3
MC 116
Vol. 4
MC 124
Vol. 5
MC 131
Vol. 6
MC 137
Vol. 7
MC 142
Vol. 8
MC 145

Vol. 9
MC 148

Vol. 10
MC 151

 

La Rose de Versailles ~ Berusaiyu no Bara ~ Kanzen Fukkokuban Set. Shueisha.

 

 
Código: ISBN 4-08-782055-6
Publicación: 20/05/03
Precio: 7 619 ¥

 

Shueisha Manga Bunko “Berusaiyu no Bara”

10 volúmenes. Tamaño A6. Precio: 240 ¥. © Riyoko Ikeda 1977-1978. Shuiesha.

 

 

 

 

Vol. 1
0171-612071-3041
Vol. 2
0171-612072-3041
Vol. 3
0171-612073-3041
Vol. 4
0171-612074-3041
Vol. 5
0171-612075-3041
Vol. 6
0171-612076-3041
Vol. 7
0171-612077-3041
Vol. 8
0171-612078-3041

Vol. 9
0171-612079-3041

Vol. 10
0171-612080-3041

 

Chuko Aizôban “Berusaiyu no Bara”

2 volúmenes. Tamaño A5. Precio: 1 400 ¥. © Riyoko Ikeda 1997. Chuokoron International, Chuokoronsha, INC.

 

Vol.1
ISBN 4-12-001559
Vol. 2
ISBN 4-12-001560-2 

 

Shueisha Bunko "Berusaiyu no Bara"

5 volúmenes. Tamaño A6. Precio: 581 ¥. © Riyoko Ikeda 1994. Shueisha.

 

Vol. 1
ISBN 4-08-748220-0

 

Vol. 2
ISBN 4-08-748221-9

 

Vol. 3
ISBN 4-08-748222-7

 

Vol. 4
ISBN 4-08-748223-5

 

Vol. 5
ISBN 4-08-748224-3

 

Manga Set 5. Shueisha Bunko Comic Ban "Berusaiyu no Bara".

 

ISBN 4-08-617911-3
Precio: 2, 905 ¥
Shueisha Bunko. Edición 2001.

ISBN 4-08-617911-3
Precio: 2, 905 ¥
Shueisha Bunko. Edición 2003.

 

Shueisha Girls Remix "Berusaiyu no Bara"

4 volúmenes. Tamaño A5. Precio: 476 ¥. © Riyoko Ikeda 2002. Shueisha.

 

 

 

 

Vol. 1
ISBN 4-08-106
Vol. 2
ISBN 4-08-106304-4
Vol. 3
ISBN 4-08-106321-4
Vol. 4
ISBN 4-08-106333-8

 

BnoB Gaiden

 

Chuko Aizôban "Berusaiyu no Bara Gaiden"

1 volumen. Tamaño B5. Precio: 854 ¥. © Riyoko Ikeda 1990. Chuokoron International, Chuokoronshinsha, INC 

Código: ISBN 4-12-001898-9

 

Shinshoban "Berusaiyu no Bara Gaiden"

2 volúmenes. Precio 379 ¥. © Riyoko Ikeda 1990. Man San Comics. Jitsugyushinihonsha.

Vol. 1 (Ue)
ISBN 4-40-843000-5

Vol. 2 (Shita)
ISBN 4-40-843001-3

 

Berusaiyu no Bara Gaiden. La Rose de Versailles ~ Les Anecdotes

 

 
Código: ISBN 4-40-861229-4
Precio: 1 200 ¥
Páginas: 376
Publicación: 18/06/03.

 

Chuko Bunko Comic Ban "Berusaiyu no Bara Gaiden"

1 volumen. Tamaño A6. Precio 580 ¥. © Riyoko Ikeda 1995. Chuokoronsha, INC.

Código: ISBN 4-12-202355-6

 

Chuko Comic Lite "Berusaiyu no Bara Gaiden"

1 volumen. Tamaño A5. Precio: 438 ¥. © Riyoko Ikeda 2002. Chuokoronsha, INC.

 
Código: ISBN 4-12-410557-6
Precio: 438  ¥
Publicación: Marzo de 2003